Platformas lietošanas noteikumi un nosacījumi. AS Expobank Privātuma un personas datu aizsardzības politika

 

Platformas lietošanas noteikumi un nosacījumi

 

1. Vispārīgie noteikumi.

 

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.smartdeposit.lv un tajā izvietotās Platformas, turpmāk tekstā - Platforma, lietošanas kārtību. Platforma ir tehnoloģiskais tiešsaistes risinājums, ar kuru AS Expobank veic:

 

1.1.1. pieteikumu par termiņnoguldījumu izvietošanu AS Expobank izvērtēšanu;

 

1.1.2. lietotāju neklātienes identifikāciju;

 

1.1.3. saņemto dokumentu un nepieciešamās informācijas pārbaudi pirms termiņnoguldījuma līguma parakstīšana un naudas līdzekļu pieņemšanas AS Expobank;

 

1.1.4. distances līgumu noslēgšanu par termiņnoguldījuma izvietošanu AS Expobank;

 

1.1.5. piekrišanas saņemšanu mārketinga aktivitātēm.

 

1.2. AS Expobank, reģistrācijas Nr. 40003043232, adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, šajos noteikumos - AS Expobank, ir tīmekļa lapas www.smartdeposit.lv īpašniece, tā nodrošina tīmekļa lapā pieejamo saturu un sniedz termiņnoguldījumu pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem. AS Expobank pieder intelektuālā īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar minēto tīmekļa lapu vai tajā esošo informāciju. www.smartdeposit.lv tīmekļa lapā iekļautās informācijas reproducēšana, izplatīšana, pārveidošana, pavairošana vai papildināšana ir aizliegta bez iepriekšējas AS Expobank rakstiskas piekrišanas saņemšanas. www.smartdeposit.lv ietvertās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz AS Expobank kā autortiesību īpašnieci ir obligāta.

 

AS Expobank ir tiesības pārtraukt www.smartdeposit.lv vai tās atsevišķu sadaļu darbību saistībā ar tīmekļa lapas uzturēšanas un darbības uzlabošanas pasākumiem.

 

1.3. Lietotājs ir pilngadīga rīcībspējīga fiziskā persona, kas izmanto www.smartdeposit.lv pakalpojumus.

 

1.4. Ja Lietotājs ir reģistrējis savu profilu ww.smartdeposit.lv Platformā, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs, reģistrējot savu profilu Platformā, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un izmantot smartdeposit.lv termiņnoguldījuma pakalpojumus.

 

1.5. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt www.smartdeposit.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, AS Expobank ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju Platformā vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi Platformai.

 

1.6. AS Expobank patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam izvietojot termiņnoguldījumus ar Platformas starpniecību, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā pakalpojuma sniegšanas un distances termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas brīdī.

 

1.7. AS Expobank patur tiesības mainīt termiņnoguldījumu procentu likmes. Termiņnoguldījumi tiek izvietoti pēc procentu likmēm, kas ir spēkā distances termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas brīdī.

 

1.8. Apmeklējot www.smartdeposit.lv, AS Expobank var reģistrēt informāciju par apmeklētāju, izmantojot sīkdatnes. AS Expobank var reģistrēt apmeklētāja informāciju par mājas lapas apskatīšanas datumu un laiku, apmeklētāja izmantoto pārlūkprogrammu, apmeklētāja IP adresi un citu informāciju. Detalizētāku informāciju par sīkdatnēm skatīt šeit.

 

2. Personas datu aizsardzība.

 

2.1. AS Expobank nodrošina Lietotāja personas datu izmantošanu un aizsardzību saskaņā ar AS Expobank Privātuma un personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama šeit. Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar AS Expobank Privātuma un personas datu aizsardzības politiku un piekrīt tai.

 

2.2. Slēgt termiņnoguldījuma līgumu var tikai reģistrēti Lietotāji. Pirms termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas Lietotājam ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāveic neklātienes identifikācija.

 

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sniegto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, AS Expobank nav atbildīga par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām, un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

 

2.4. Lietotājs, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami termiņnoguldījuma līguma noslēgšanai un izpildei.

 

2.5. Lietotāja dati tiks izmantoti termiņnoguldījuma pakalpojuma sniegšanai un var tikt izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, ja Lietotājs būs devis tam piekrišanu.

 

2.6. AS Expobank apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot AS Expobank partnerus, kas nodrošina ar Lietotāja identifikāciju un Lietotāja sniegto datu pārbaudi saistītos pakalpojumus.

 

3. Lietotāja profila izveidošana, anketas aizpildīšana, Lietotāja neklātienes identifikācija.

 

3.1. Persona, kura vēlas izmantot termiņnoguldījuma pakalpojumus, izveido Lietotāja profilu, turpmāk tekstā – Profils. Izveidojot Profilu, Lietotājs norāda savu e-pastu un/vai telefona numuru, kura esamību Lietotājs apstiprina ar Google autentifikatora (Google Authenticator) palīdzību (apstiprinājuma kods Lietotājam jāievada 30 sekunžu laikā).

 

3.2. Pēc Profila izveidošanas Lietotājs aizpilda pieteikuma anketu, turpmāk tekstā – Anketa, termiņnoguldījuma izvietošanai AS Expobank. Ja no Lietotāja Anketā norādītās informācijas izriet, ka Lietotājs vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, Anketu pildīt tālāk nav iespējams un to nevar iesniegt AS Expobank izskatīšanai.

 

3.3. Lai Lietotājs varētu ar Platformas palīdzību AS Expobank iesniegt aizpildītu Anketu, Lietotājam nepieciešams veikt neklātienes identifikāciju. Šim nolūkam Platformā ar API (Application Programming Interface) palīdzību ir integrēts Lietuvas uzņēmuma UAB Identifikaciniai projektai (reģistrācijas Nr. 304617621; juridiskā adrese: Kaunas, Gričiupio g. 7-212, Lietuva) radīts ārpakalpojuma risinājums iDenfy.

 

3.4. Lietotāja neklātienes identifikācija process Platformā (personas identifikācijas un verifikācijas laiks ir aptuveni 60 sekundes līdz rezultātu atgriešanai lietotājam):

 

3.4.1. lietotājs no ierīces (viedtālrunis, planšete vai stacionārais dators), kurā aizpildījis Anketu iesniegšanai AS Expobank, ar ierīcē iebūvētu vai ar to savienotas digitālās kameras palīdzību pieslēdzas iDenfy aplikācijai Platformā.

 

3.4.2. lietotājs no izvēlnes izvēlas identifikācijas dokumenta veidu (ID karti vai pasi), kas tiks izmantots identifikācijas un verifikācijas procesā. Tam seko pamācība, kā identifikācijas dokuments novietojams kameras priekšā;

 

3.4.3. ar iDenfy aplikācijas palīdzību tiek nofotografēta identifikācijas dokumenta priekšpuse un mugurpuse;

 

3.4.4. tam seko pamācība, kā veicama pašbildes uzņemšana;

 

3.4.5. pēc pašbildes uzņemšanas, identifikācijas dokumenta fotogrāfijas (abas puses) kopā ar Lietotāja pašbildi tiek iesniegtas iDenfy Lietotāja identifikācijai un verifikācijai;

 

3.4.6. pēc pozitīva statusa saņemšanas no iDenfy servera Lietotājs ir uzskatāms par identificētu un verificētu (Anketa ir iesniegta AS Expobank).

 

3.5. Lietotāja reāllaikā uzņemtā identifikācijas dokumenta fotogrāfija un Lietotāja pašbilde tiek automātiski šifrēta un nosūtīta (straumēta) uz iDenfy serveriem personas identificēšanai un verificēšanai.

 

3.6. Lietotāja neklātienes identifikācijai un verifikācijai tiek izmantota biometrijas tehnoloģija, kas uzņemto Lietotāja attēlu salīdzina ar Lietotāja identifikācijas dokumentā iekļautiem biometrijas datiem un citu identifikācijas dokumentā iekļauto informāciju.

 

3.7. Identifikācija un verifikācija tiek veikta pēc iDenfy izstrādātā algoritma.

 

3.8. Lai AS Expobank spētu pārliecināties par Lietotāja identifikācijas dokumenta derīgumu, ar API palīdzību Platforma ir savienota ar LR Nederīgo dokumentu reģistra datubāzi.

 

3.9. Lai AS Expobank spētu pārliecināties par Lietotāja deklarētajiem ienākumiem, ar API palīdzību Platforma ir savienota ar Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk tekstā – VID, datubāzi. Iegūtie dati par Lietotāju tiek pakļauti automātiskai analizēti pēc Platformā iestrādāta scenārija (algoritma), pēc kura tiek noteikts, vai Anketā norādītā informācija par Lietotāju pieļauj:

 

3.9.1. automātisku termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas procesu (Lietotājam Platformā tiek piedāvāts noslēgt distances līgumu par termiņnoguldījuma izvietošanu AS Expobank), vai

 

3.9.2. manuālo procesu (nepieciešama padziļināta Anketā norādītās informācijas analīze pirms Lietotājam tiek piedāvāts distances līgums par termiņnoguldījuma izvietošanu AS Expobank), vai

 

3.9.3. atteikumu (pakalpojums Lietotājam tiek atteikts).

 

3.10. AS Expobank neveic Lietotāja neklātienes identifikāciju, pārtrauc to vai Lietotāju neklātienes identifikācijai piemēro citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, ja:

 

3.10.1. tiek konstatēti apstākļi, kas liecina, ka neklātienes identifikācija neatbilst Lietotājam piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam;

 

3.10.2. tiek konstatēti apstākļi, kas liecina par nepietiekamu neklātienes identifikācijas procesa drošību, piemērotību vai iegūtās informācijas patiesumu;

 

3.10.3. tiek konstatēta neatbilstība Lietotāja izpētē iegūtajai informācijai.

 

3.11. Klientu izpētes prasības attiecībā uz Lietotājiem tiek īstenotas, ievērojot AS Expobank Klientu politikā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldības politikā un Sankciju atbilstības politikā noteiktās prasības.

 

3.12. Pēc darījumu attiecību uzsākšanas AS Expobank veic klientu darījumu uzraudzību, tai skaitā pārbaudes, kas apstiprina, ka darījuma attiecību laikā slēgtie darījumi tiek veikti saskaņā ar AS Expobank rīcībā esošo informāciju par klientu, risku profilu un līdzekļu izcelsmi, kā arī nodrošina klienta izpētes gaitā iegūto dokumentu, personas datu un informācijas uzglabāšanu, regulāru izvērtēšanu un aktualizēšanu.

 

4. Distances termiņnoguldījuma līguma noslēgšana.

 

4.1. Noteikumu 3.9.1. un 3.9.2. punktā noteiktajos gadījumos Lietotājs savā Profilā saņem piedāvājumu noslēgt distances termiņnoguldījuma līgumu, turpmāk tekstā - Termiņnoguldījuma līgums, kuru automātiski ģenerē Platforma ar Lietotāja anketā norādītajiem datiem un AS Expobank piedāvātajiem Termiņnoguldījuma līguma noteikumiem. Termiņnoguldījuma līgums tiek uzskatīts par parakstītu no AS Expobank puses brīdi, kad Lietotājs to ir saņēmis Platformā ar AS Expobank piedāvājumu to parakstīt.

 

4.2. Ja Lietotājs akceptē Termiņnoguldījuma līguma noteikumus, viņš paraksta Termiņnoguldījuma līgumu, izmantojot Platformā piedāvāto elektronisko rīku - Google autentifikatoru. Ja Google autentifikācijas kods ievadīts veiksmīgi, Termiņnoguldījuma līgums ir uzskatāms par parakstītu. Pēc Termiņnoguldījuma līguma noslēgšanas Lietotājam ir pienākums veikt termiņnoguldījuma summas pārskaitīšanu saskaņā ar Termiņnoguldījuma līguma noteikumiem. Ja Lietotājs nepilda šajā punktā norādītās saistības, tad Termiņnoguldījuma līgums zaudē spēku.

 

4.3. Termiņnoguldījuma darbības laikā veikt jebkādas izmaiņas spēkā esošajā Termiņnoguldījuma līgumā nav atļauts.

 

5. Līguma izpilde un izbeigšana.

 

5.1. AS Expobank Termiņnoguldījuma līguma laikā veic termiņnoguldījuma procentu aprēķināšanu un uzskati Termiņnoguldījuma līgumā noteiktajā kārtībā. Pēc Termiņnoguldījuma līguma izbeigšanas AS Expobank veic termiņnoguldījuma summas un procentu izmaksu Lietotājam, ieturot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un veicot to pārskaitīšanu valsts budžetā.

 

5.2. Lietotājs ir tiesīgs izbeigt Termiņnoguldījuma līgumu, izmantojot likumā noteikto atteikuma tiesību 14 (četrpadsmit) dienu laikā no termiņnoguldījuma pieņemšanas dienas, aizpildot Platformā Atteikuma veidlapu.

 

5.3. Termiņnoguldījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā (tai skaitā, Lietotājam izmantojot atteikuma tiesības) procenti Lietotājam netiek maksāti.

 

 

AS Expobank Privātuma un personas datu aizsardzības politika

 

1. Definīcijas.

 

Banka – AS Expobank, reģistrācijas Nr. 40003043232, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā; juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija; mājas lapas adrese internetā www.expobank.eu, elektroniskā pasta adrese: info@expobank.eu. Bankai ir izsniegta licence kredītiestādes darbības veikšanai, un Bankas darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, www.fktk.lv).

 

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus; saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 

Bankas operācija – pēc Klienta, Bankas vai likumos noteiktos gadījumos – pēc Trešās personas iniciatīvas Kontā veiktas debeta vai kredīta operācijas Pakalpojuma ietvaros vai saistībā ar to.

 

Bankas mājas lapa – Bankas mājas lapa internetā www.expobank.eu.

 

ES – Eiropas Savienība.

 

Internetbanka – Klienta kontu un Pakalpojumu attālinātas pārvaldības līdzeklis un saziņas un informācijas apmaiņas kanāls starp Banku un Klientu, izmantojot kuru Klients un Banka apmainās ar autorizētiem rīkojumiem, ziņojumiem un cita veida informāciju; nosūta paziņojumus un pieteikumus, iesniegumus saistībā ar Pakalpojumu, kā arī ar kura starpniecību Klients un Banka var pieteikt izmaiņas Pakalpojumā, ievērojot Pakalpojuma līguma noteikumus.

 

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

Klients – fiziska vai juridiska persona, vai juridisks veidojums, vai šādu personu apvienība, vai veidojumu apvienība, kura pieteikusi Pakalpojumu vai kurai Banka sniedz Pakalpojumu, vai kura paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu, vai persona, kuru ar Banku saista Bankas operācija.

 

Pakalpojuma līgums – starp Banku un Klientu noslēgta rakstveida vienošanās, kas satur Pakalpojuma sniegšanas speciālos noteikumus un kura neatņemama sastāvdaļa ir Pakalpojuma noteikumi, kā arī Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 

Pakalpojuma noteikumi – attiecīgā Pakalpojuma vispārējie noteikumi, kas nosaka Pakalpojuma sniegšanas kārtību, un ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

 

Pakalpojums – jebkurš finanšu pakalpojums saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu; maksājumu pakalpojums saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu; ieguldījumu pakalpojums un ieguldījumu blakus pakalpojums saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu vai cits pakalpojums, kuru Banka sniedz Klientam.

 

Persona – fiziska persona, kas ir Klients vai Klienta pilnvarnieks, pārstāvis, amatpersona, darbinieks, patiesā labuma guvējs, kā arī jebkura cita ar Klientu saistīta identificēta vai identificējama fiziska persona, vai cita fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Banka.

 

Personas dati –  jebkura tieša vai netieša informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Personu, kuras datus apstrādā Banka. Identificējama Persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru (piemēram, personas kodu, dzimšanas datumu), atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

Politika – šī Bankas Privātuma un personas datu aizsardzības politika.

 

Sīkdatnes – neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Personas datorā vai mobilajā ierīcē, kad Persona atver vietni Bankas mājaslapā vai Klients – Internetbanku. Sīkdatnes apmeklētajai vietnei palīdz atcerēties Personas pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem Persona izvēlējusies vietni skatīt, lai katru reizi Personai nebūtu jānorāda no jauna.

 

Tarifi – Bankas operāciju un citu pakalpojumu tarifi.

 

Trešā persona – persona, kas nav Klients vai Banka.

 

Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi – standarta noteikumi, kuri nosaka Bankas un Klienta savstarpējo darījumu attiecību pamatnoteikumus, nosaka un regulē vispārējo Pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, Bankas operāciju veikšanas noteikumus, kā arī reglamentē Bankas pamatprasības un Klientu vispārējos apkalpošanas un darījumu noteikumus, saziņu starp Klientu un Banku, un ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

 

VDAR - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).VDAR mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu Eiropas Savienībā (ES) un saskaņot Eiropas valstu tiesību normas. VDAR nosaka principus par datu apstrādi, uzglabāšanu un dzēšanu.

 

2. Politikas piemērojamība un grozījumi.

 

2.1. Šī Politika ir pieejama Bankas mājas lapā www.expobank.eu.

 

2.2. Šajā Politikā noteiktā Personas datu apstrāde un tās noteikumi ir attiecināma uz fizisko personu, kas ir Klienti vai Klienta pārstāvji, vai pilnvarnieki, vai cita veida Personas, Personas datiem. Personas datu apstrāde un tās noteikumi nav attiecināmi uz juridiskas personas datiem, taču attiecināma uz ar šo juridisko personu saistītu fizisko personu, piemēram, kapitāldaļu turētāju, amatpersonu, darbinieku, pārstāvi, patiesā labuma guvēju, kā arī jebkuru citu fizisku personu, kas ir saistīta ar Klientu – juridisku personu.

 

2.3. Banka ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku sakarā ar izmaiņām Bankas darbībā, Vispārējos pakalpojumu sniegšanas noteikumos, Pakalpojumu sniegšanas un Bankas operāciju izpildes noteikumos un kārtībā, kā arī sakarā ar izmaiņām regulējošajos tiesību aktos un citās regulējošās prasībās, kas ir saistošas Bankai. Banka par grozījumiem Politikā paziņo Bankas mājas lapā, vai ar paziņojumu Internetbankā, vai citā veidā, kādā Banka ir vienojusies ar Klientu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās.

  

3. Vispārīgie privātuma un Personas datu apstrādes principi un noteikumi.

 

3.1. Privātums.

 

3.1.1. Banka, veicot Personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Personu datu privātumu. Bankas veiktajai Personas datu apstrādei piemērojama VDAR, kā arī attiecīgie valsts tiesību akti.

 

3.1.2. Personai, apmeklējot Bankas mājas lapu un/vai Internetbanku, kā arī citas Bankas tīmekļa vietnes, Banka var reģistrēt informāciju par Personu, izmantojot sīkdatnes. Banka var reģistrēt informāciju par Bankas mājas lapas apskatīšanas datumu un laiku, Personas izmantoto pārlūkprogrammu un pieslēguma IP adresi.

 

3.1.3. Banka šīs Politikas 3.1.2. punktā minēto informāciju var izmantot Bankas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai, Bankas mājas lapas un citas Bankas tīmekļa vietnes apmeklējuma statistikas apkopošanai, kā arī Bankas mājas lapas un citas Bankas tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai.

 

3.1.4. Persona, sazinoties ar Banku (ar ierosinājumiem, izmantojot kontaktformu Bankas mājaslapā) vai arī sazinoties ar Banku elektroniski, nosūtot Bankai elektronisku vēstuli uz info@expobank.eu, vai uz citu Bankas elektronisko pasta adresi, vai izmantojot citu pieejamu saziņas veidu, atklāj savus Personas datus (vārdu uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru vai citus datus). Šo Personas sniegto informāciju Banka izmanto, lai apstrādātu Personas pieprasījumu. Banka neapstrādā un neatbild uz anonīmiem ierosinājumiem, vēstulēm vai pieprasījumiem.

 

3.2. Personas datu apstrādes vispārīgie jautājumi.

 

3.2.1. Politikā ir aprakstīti Personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipi, kā arī Personas datu apstrādes pamatnoteikumi. Detalizētāki Personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumi var tikt noteikti Bankas Vispārējos pakalpojumu sniegšanas noteikumos, Pakalpojumu noteikumos, Pakalpojumu līgumos, kā arī ar Pakalpojumiem saistītajos dokumentos un Bankas mājas lapā.

 

3.2.2. Banka veic Personas datu apstrādi Pakalpojuma līguma noslēgšanai vai sniedzot noteiktu Pakalpojumu, kā arī Banka veic Personas datu apstrādi pirms darījumu attiecību nodibināšanas un Pakalpojuma līguma noslēgšanas, ja Persona ar šādu nolūku vērsusies Bankā. Banka veic Personas datu apstrādi Pakalpojuma līguma darbības laikā un pēc darījumu attiecību izbeigšanas tiesību aktu izpildes un Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai un Bankas leģitīmo interešu aizstāvībai (piemēram, parāda atgūšanai un piedziņai). Banka var pieprasīt, iegūt, vākt Personas datus no paša Klienta un tā pilnvarniekiem, pārstāvjiem vai citām Personām, kas tieši vai netieši ir saistītas ar Klientu (piemēram, kā nodrošinājuma sniedzējs), kā arī no publiskajiem un privātajiem reģistriem vai citām Trešajām personām.

 

3.2.3. Klients var iesniegt Personas datus par sevi un savu darbību, ar viņu saistītām Personām, aizpildot iesniegumus, Bankas veidlapas, Klienta anketu, tās pielikumus, iesniedzot noteiktus dokumentus vai informāciju (t.sk. brīvā formā), vai citādā veidā, tajā skaitā, mutiski sazinoties ar Banku, tādējādi darot tai zināmus Personas datus.

 

3.2.4. Banka nodrošina Personas datu konfidencialitāti, pasargā no nesankcionētas piekļuves, prettiesiskas apstrādes – izpaušanas, nejaušas izmainīšanas (grozīšanas, labošanas), pazaudēšanas vai iznīcināšanas, īstenojot organizatoriskus un tehniskus pasākumus saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

 

4. Personas datu kategorijas.

 

4.1. Banka pamatā, bet ne tikai, apstrādā šādas Personas datu kategorijas:

 

4.1.1. Identifikācijas dati - personas vārds, uzvārds, personas kods, nacionālais identifikācijas numurs, dzimšanas datums; dzimšanas vieta, rezidences valsts; deklarētā un faktiskā dzīvesvieta; personu apliecinoša dokumenta dati - numurs, izdevējiestāde, izdevējvalsts un institūcija, izdošanas datums, derīguma termiņš, kā arī šī dokumenta kopiju ar personas sejas digitālo vai foto attēlu, pirkstu nospiedumus.

 

4.1.2. Kontaktinformācija - korespondences adrese, ja atšķiras no deklarētās; tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese; saziņas valoda, citi saziņas līdzekļi.

 

4.1.3. Saistīto Personu un ģimenes dati - Personas dati, informācija par ģimeni, apgādājamām personām un/vai ģimenes locekļiem, mantiniekiem un citām ar Klientu saistītajām Personām.

 

4.1.4. Personai piemītošo risku novērtēšanas Personas dati:

 

4.1.4.1. nodokļu rezidences valsts un nodokļu maksātāja numurs; 

 

4.1.4.2. informācija par saimniecisko, personisko un profesionālo darbību;

 

4.1.4.3. informācija par darījumiem un partneriem;

 

4.1.4.4. profesionālā dzīvesgājuma (CV) dati, izglītība, darba pieredze, amati;

 

4.1.4.5. informācija par Personas atbilstību politiskas nozīmīgas personas statusam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

 

4.1.5. Naudas līdzekļu izcelsme un cita finanšu informācija; mantiskais stāvoklis un labklājības izcelsme:

 

4.1.5.1. konti citās kredītiestādēs, maksājumu iestādēs un citās institūcijās;

 

4.1.5.2. mantiskais stāvoklis (īpašuma tiesības; turējuma tiesības, u.tml.);

 

4.1.5.3. mēneša alga un citi regulārie vai neregulārie ienākumi un to gūšanas avots;

 

4.1.5.4. kredīti un aizdevumi, un citas maksājumu saistības.

 

4.1.6. Finanšu pieredze un dati; ziņas par Bankas pakalpojumu izmantošanas mērķi:

 

4.1.6.1. pieredze sadarbībā ar citām kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, izmantotie pakalpojumi, konta apgrozījums;

 

4.1.6.2. pieredze ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu izmantošanā;

 

4.1.6.3. konta plānotais apgrozījums;

 

4.1.6.4. sadarbības mērķis ar Banku;

 

4.1.6.5. plānotie Bankas Pakalpojumi un to izmantošanas mērķis.

 

4.1.7. Attiecības ar citām Personām:

 

4.1.7.1. informācija no publiskajiem un privātajiem reģistriem un citām Trešajām personām par saistību ar citām juridiskām personām un to veidojumiem;

 

4.1.7.2. informācija par līdzdalību uzņēmumos, informācija par uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī to patiesajiem labuma guvējiem;

 

4.1.7.3. veiktie darījumi juridisko personu un juridisku veidojumu vārdā;

 

4.1.7.4. saistība ar publiskajiem iepirkumiem.

 

4.1.8. Reputācija, politiski nozīmīgas personas statuss un cita informācija par uzticamību un atbilstību tiesību aktu prasībām:

 

4.1.8.1. informācija par Klienta vai ar Klientu saistītās Personas reputāciju;

 

4.1.8.2. informācija par Bankai vai Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai radīto kaitējumu;

 

4.1.8.3. informācija par atbilstību politiski nozīmīgas personas, ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, statusam;

 

4.1.8.4. cita informācija, ziņas un dati ko Banka pieprasa, vāc un iegūst nolūkā izpildīt pasākumus, kas Bankai jāveic saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu.  

 

4.1.9. Personas dati un cita informācija, ko apstrādā Banka, pildot Bankas darbībai saistošajos tiesību aktos, t.sk. likumos un noteikumos, VDAR, ES regulās, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas noteikumos; valsts institūciju lēmumos un citos Bankai saistošajos dokumentos, noteiktos pienākumus:

 

4.1.9.1. Informācijas pieprasījumi no valsts institūcijām, t.sk. uzraudzības un tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām un citām institūcijām vai amatpersonām (saskaņā ar Kredītiestāžu likumā un citos tiesību aktos noteikto kartību);

 

4.1.9.2. ziņas par ienākumiem, ziņas par laulāto vai partneri, ar kuru kopīga mājsaimniecība; 

 

4.1.9.3. ziņas par kredītsaistībām; parādu saistībām; to vēsturiskie dati.

 

4.1.10. Īpašas kategorijas dati:

 

4.1.10.1. biometriskie dati (piemēram, sejas fotoattēls, sejas digitālais fotoattēls, pirkstu nospiedumi);

 

4.1.10.2. informācija par dalību arodbiedrībā, politiskajā partijā;

 

4.1.10.3. informācija par Personas sodāmību (reputācijas izvērtēšanai).

 

4.1.11. Pakalpojumu un Bankas operāciju dati, dati saistībā ar tiem:

 

4.1.11.1. pieteiktie un izmantotie Pakalpojumi;

 

4.1.11.2. spēkā esošie Pakalpojuma līgumi, izbeigtie līgumi un to vēsture;

 

4.1.11.3. Pakalpojumu līgumu izpilde un to kvalitāte (izpilde, nepienācīga izpilde, neizpilde); maksas par Pakalpojumiem un Bankas operācijām;

 

4.1.11.4. veiktās Bankas operācijas un darījumi kontā;

 

4.1.11.5. izrādītā interese par Pakalpojumiem un Bankas operācijām un darījumiem;

 

4.1.11.6. iesniegumi, pieteikumi, ierosinājumi sūdzības, prasības un pretenzijas.

 

4.1.12. Apmeklējuma un saziņas dati, kas tiek vākti un apstrādāti:

 

4.1.12.1. video novērošana (vizuālie dati), apmeklējot Banku un Bankas telpas Pakalpojumu sniegšanas adresē;

 

4.1.12.2. sazinoties ar Banku, izmantojot par jebkādu saziņas kanālu ar Banku (klātiene jebkurā vietā, kur Banka kontaktējas ar Klientu; attālināti, izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus (Internetbanka, tālrunis, e-pasts, tiešsaistes forma (ierosinājumiem) Bankas mājas lapā));

 

4.1.12.3. sarunu ierakstīšana (audio ieraksti) saziņas pierādīšanas nolūkiem Bankas leģitīmo interešu aizsardzībai;

 

4.1.12.4. sarunu ierakstīšana, sniedzot ieguldījumu un ieguldījumu blakuspakalpojumus (tiesību aktu prasību izpildei);

 

4.1.12.5. apmeklējot Bankas mājas lapu.

 

4.1.13. Apmierinātības dati:

 

4.1.13.1. Klienta apmierinātība, t.sk. Klienta anketēšana un citas aptaujas; aktivitāte un paradumi Pakalpojumu un Bankas operāciju izmantošanā. 

 

4.2. Banka var apstrādāt arī citus Personas datus, ja tas ir nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī tiesību aktu prasību izpildei, Bankas darbības, risku pārvaldības, tiesisko un ekonomisko interešu aizsardzībai.

 

5. Personas datu apstrādes nolūks.

 

5.1. Banka apstrādā un glabā Personas datus nolūkā, kādā tie tika vākti, iegūti un izmantoti.

 

5.2. Banka veic Personas datu apstrādi, lai izpildītu tās darbību, Pakalpojumu sniegšanu un Bankas operāciju izpildi regulējošo tiesību aktu (t.sk. Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma, Finanšu tirgus instrumentu tirgus likuma, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Civillikuma, Komerclikuma, Kredītu reģistra likuma, likuma “Par grāmatvedību”, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas izdoto noteikumu un citu Bankai saistošo institūciju saistošo dokumentu, norādījumu, rīkojumu, un citu dokumentu) prasības.

 

5.3. Banka apstrādā Personas datus:

 

5.3.1. lai noslēgtu Pakalpojuma līgumu (t.sk. lēmuma pieņemšanai par darījumu attiecību uzsākšanu un Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem). Tādējādi Banka apstrādā Personas datus Klienta izpētei, Klienta patiesā labumā guvēja noskaidrošanai, lēmuma par Pakalpojuma sniegšanu un tā nosacījumiem pieņemšanai;

 

5.3.2. Personas neklātienes identifikācijai;

 

5.3.3. Pakalpojuma līgumu izpildei, Bankas operāciju nodrošināšanai un veikšanai, Pakalpojuma līguma darbības un izpildes uzraudzībai, kvalitātes novērtēšanai, Klienta maksātspējas, kredītspējas novērtēšanai un uzraudzībai;

 

5.3.4. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska, sankciju riska, reputācijas riska, operacionālā riska un citu Bankas kā kredītiestādes darbības risku novērtēšanai un pārvaldībai, kā arī dažādos tiesību aktos noteiktu pārskatu un tajos (aktos) paredzētajos gadījumos un kārtībā sagatavotu sarakstu, ziņojumu un cita veida informācijas sagatavošanai un nosūtīšanai kompetentām valsts institūcijām;

 

5.3.5. Bankas informācijas sistēmu pārvaldībai, Bankas drošības pārvaldībai;

 

5.3.6. Bankas tiesisko interešu aizsardzībai (t.sk. sarunu ieraksti), zaudējumu un iespējamu nelikumību novēršanai, Personas datu, noguldījumu, maksājumu un informācijas sistēmu aizsardzībai un drošības uzturēšanai, Klientu, Personu un Trešo personu drošībai (t.sk. video novērošana un ierakstīšana, ierakstu saglabāšana), parādu atgūšanai un piedziņai, cesijas gadījumā. Sakarā ar minētajiem nolūkiem Banka Personas datu apstrādei var izmantot Bankas akceptētus Personas datu apstrādātājus. Banka šādos gadījumos veic nepieciešamos pasākumus, lai Personas datu apstrāde notiktu atbilstoši VDAR un piemērojamo  tiesību aktu prasībām un Bankas norādēm, t.sk. pieprasot tiesību aktiem atbilstošu drošības pasākumu veikšanu;

 

5.3.7. mārketinga nolūkiem saskaņā ar šīs Politikas 6.4. punktu.

 

5.4. Banka sakarā ar šajā Politikā minētajiem nolūkiem ir tiesīga aktualizēt un atjaunināt Klienta un ar Klientu saistītās personas Personas datus. Banka ir tiesīga veidot un uzturēt Personas datu sarakstus, veikt Klienta riska novērtējumu un mainīt to; noteikt un ieturēt maksas, kuras pienākas Bankai saskaņā ar Pakalpojumu līgumu un Bankas Tarifiem.

 

6. Personas datu apstrādes pamats.

 

6.1. Likums. Banka ir tiesīga un veic Personas datu apstrādi uz likumu (galveno tiesību aktu uzskatījums norādīts 5.2. punktā) pamata, lai izpildītu to prasības un Bankai ar likumiem un citiem tiesību aktiem uzliktos pienākumus, kā arī, lai Bankā īstenotu tiesības, kuras tai paredz likums. Ja Personas datu apstrāde izriet no likumiem, Bankai šādai Personas datu apstrādei Klienta piekrišana nav nepieciešama.

 

6.2. Līgums. Klients piekrīt, ka Banka apstrādā un drīkst apstrādāt Personas datus Pakalpojuma līguma noslēgšanai, Bankas un Klienta saistību izpildei, Bankas operāciju nodrošināšanai un veikšanai Pakalpojuma līguma ietvaros, un Banka šajā sakarā ir tiesīga nodot un saņemt personas datus šīs Politikas 7. punktā norādītajām Trešajām personām.

 

6.3. Leģitīmā interese. Banka veic Personas datu apstrādi Klienta un/vai Bankas leģitīmo interešu aizsardzībai, Pakalpojumu sniegšanas pārraudzībai un drošībai, kā arī lai sniegtu saziņas ar Banku pierādījumus (t.sk., sarunu ieraksti un to saglabāšana, video novērošana, ierakstīšana un ierakstu saglabāšana, darījumu pārraudzība, IT sistēmas darbības un drošības nodrošināšana), lai Bankas leģitīmās interesēs novērstu iespējamu Bankas Pakalpojumu izmantošanu negodprātīgiem un nelikumīgiem mērķiem, kā arī šajā sakarā veiktu pārbaudes un izmeklēšanu.

 

6.4. Banka ar Klienta piekrišanu apstrādā Personas datus mārketinga nolūkiem, tajā skaitā mārketinga kampaņu īstenošanai, Bankas Pakalpojumu reklamēšanai, personalizētu piedāvājumu izstrādei un nosūtīšanai Klientiem. Banka šajā sakarā ir tiesīga apstrādāt, tajā skaitā nodot un saņemt, Personas datus šīs Politikas 7. punktā norādītajām Trešajām personām.

 

7. Personas datu apstrāde (nodošana un saņemšana) no Trešajām personām.

 

7.1. Banka var nodot Personas datus Trešajai personai, lai izpildītu Bankai saistošo tiesību aktu prasības, kā arī Pakalpojuma līguma izpildei, Pakalpojuma sniegšanas un Bankas operāciju nodrošināšanai un Klienta uzdevuma (pilnvarojuma) izpildei.

 

7.2. Ja Personas datu apstrādi Bankas uzdevumā veic Trešās personas, Banka piesaista tikai tādas Trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām.

 

7.3. Banka apstrādā Personas datus, kas ir pieejami publiskajos un privātajos reģistros, publiskajos avotos un interneta vietnēs vai saņemti no Trešās personas un iesniegti Bankai, ievērojot Trešajai personai saistošos tiesību aktus.

 

7.4. Tiesību aktos noteikto Bankas pienākumu izpildei, Banka var saņemt un nodot Personas datus tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā:

 

7.4.1.  Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kā arī ārvalsts kredītiestādes uzraugošajām iestādēm;

 

7.4.2. regulētā tirgus organizētājam saistībā ar darījumiem ar finanšu instrumentiem;

 

7.4.3. Finanšu izlūkošanas dienestam;

 

7.4.4. vietējām tiesu iestādēm, kā arī ārvalsts tiesu iestādēm ārvalsts tiesiskās palīdzības lūgumu ietvaros vai citām kompetentām valsts institūcijām atbilstoši starpvalstu konvenciju un līgumu prasībām;

 

7.4.5. notāriem, bāriņtiesai;

 

7.4.6. tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem;

 

7.4.7. vietējām un ārvalsts nodokļu administrācijas iestādēm nodokļu administrēšanas nolūkiem, t.sk., Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam Bankas ziņošanas pienākuma izpildei par Klientu un viņa kontiem, līdzekļu atlikumu kontā, reģistrācijas valsti u.c;

 

7.4.8. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

 

7.4.9. izmeklēšanas iestādēm, t.sk. ārvalsts tiesiskās palīdzības lūgumu ietvaros vai citām kompetentām valsts institūcijām atbilstoši starpvalstu konvenciju un līgumu prasībām;

 

7.4.10. citām institūcijām vai amatpersonām Kredītiestāžu likumā un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

7.5. Tiesību aktos noteikto Bankas pienākumu izpildei, kā arī Pakalpojuma līguma noslēgšanai un izpildei, Banka var saņemt un apstrādāt Personas datus no:

 

7.5.1. valsts publiskajiem reģistriem (piemēram, komercreģistrs, iedzīvotāju reģistrs, kredītreģistrs, LR Uzņēmumu reģistrs, LR Nederīgo dokumentu reģistrs, Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzes u.c.), gadījumā, kad  Bankai jāpārbauda Klienta iesniegto datu atbilstība faktiskajiem apstākļiem, kā arī saistību pret Banku nepienācīgas izpildes vai neizpildes gadījumā;

 

7.5.2. ārvalstu publiskajiem un privātajiem reģistriem, citiem avotiem Klienta identifikācijas un izpētes, Pakalpojuma nodrošināšanas, Pakalpojuma uzraudzības nolūkiem.

 

7.6. Pakalpojumu līgumu izpildei un Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, kā arī Bankas darbības nodrošināšanai, Banka var saņemt, nodot un apstrādāt Personas datus:

 

7.6.1. Bankas ārpakalpojuma sniedzējiem; personai, kas sniedz Bankai pakalpojumu risku identificēšanai, novērtēšanai, pārvaldībai un uzraudzībai, kā arī saistībā ar Bankas darbību regulējošo prasību aprēķināšanu un ievērošanu, un citām personām Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

 

7.6.2. kredītiestādēm un finanšu iestādēm, korespondentbankām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības mērķu īstenošanai;

 

7.6.3. korespondentbankām, starptautisko maksājumu karšu organizācijai, organizācijai, kura nodrošina maksājumu karšu darbību un norēķinus saistībā ar tām; SWIFT (Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība, www.swift.com), kas iesaistītas maksājumu Pakalpojumu izpildē;

 

7.6.4. pasta iestādei un pasta pakalpojuma sniedzējiem, lai nodrošinātu korespondences ar Klientu/ tā pilnvarnieka vai pārstāvi, sūtīšanu un saņemšanu;

 

7.6.5. Pakalpojumu nodrošinātājiem, t.sk., informāciju sistēmu un produktu (piemēram, Internetbankas) un maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai;

 

7.6.6. apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;

 

7.6.7. juridiskajiem un citiem konsultantiem;

 

7.6.8. arhivēšanas nolūkiem un Bankas pamatdarbības nodrošināšanai;

 

7.6.9. personai - kreditoram, gadījumā, ja Bankas prasījumu tiesības tiek cedētas šādai personai saistībā ar Pakalpojuma līgumu pārņemšanu.

 

7.6.10. Sniedzot apliecinājumu par iepazīšanos ar šo Politiku, Klients ir informēts un piekrīt tam, ka:

 

7.6.10.1. lai izpildītu pienākumu, kas noteikts tiesību aktos, vai Pakalpojumu līguma izpildes nodrošināšanai, Bankai var būt nepieciešamība nodot Personas datus Trešajai personai, kas piedalās Pakalpojuma izpildes nodrošināšanā un kura var būt reģistrēta un darboties ārpus ES vai EEZ, un kuru Eiropas Komisija nav iekļāvusi to valstu sarakstā, kurās Personas datu aizsardzība ir pietiekamā līmenī;

 

7.6.10.2. Personas dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja tas nepieciešams lai izpildītu starp Klientu un Banku noslēgto līgumu un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats;

 

7.6.10.3. Trešajai personai, kas piedalās vai saistīta ar Pakalpojuma izpildes nodrošināšanu, var būt pienākums atklāt informāciju par Klientu, tā darījumu un attiecīgi Klienta vai ar to saistītās personas Personas datus attiecīgās valsts, kurā šī Trešā persona ir reģistrēta vai darbojas, kompetentai iestādei vai institūcijai saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, piemēram, nodokļu administrēšanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai.

 

7.7. Ar informāciju par Trešajām personām – galvenajiem partneriem, ar kuru starpniecību Banka nodrošina Pakalpojuma sniegšanu un kurām var tikt nodoti Personas dati, var iepazīties Bankā.

 

8. Personas datu glabāšana un dzēšana.

 

8.1. Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka Banka, un tas ir atkarīgs no attiecīgā Pakalpojuma līguma un/vai Personas datu apstrādes pamata.

 

8.2. Saskaņā ar Civillikumu Banka glabā ar Pakalpojumu/ Pakalpojuma līgumu saistītos Personas datus 10 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas, un Klienta izpētes lietā esošos Personas datus, kas iegūti un apstrādāti, izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības - minētajā likumā noteiktos 5 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas.

 

8.3. Personas datus (t.sk. telefonsarunu ieraksti, audio ieraksti, elektroniskā saziņas cita veida saziņas dati) saistībā ar ieguldījumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu - Banka glabā 5 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas, saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai glabā 7 gadus pēc FKTK pieprasījuma.

 

8.4. Izbeidzoties Personas datu glabāšanas termiņam vai nolūkam, Banka dzēš Personas datus. Banka ir tiesīga noteiktos gadījumos noteiktiem Personas datiem noteikt jaunu nolūku, ja tas izriet no tiesību aktu prasībām, vai pamatoti nepieciešams Bankas tiesisko interešu aizsardzībai.

 

9. Profilēšana, automātisko lēmumu pieņemšana.

 

9.1. Banka var apstrādāt Personas datus profilēšanas nolūkiem, kas ir automātiska Personas datu apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu un analizētu noteiktas Klienta individuālās iezīmes (personiskie aspekti). Banka profilēšanu izmanto analīzes veikšanai, riska pārvaldībai, dažādu atskaišu sagatavošanai, Klienta un Klienta darījumu uzraudzībai, nolūkā novērst Bankas izmantošanu nelikumīgiem nolūkiem, t.sk. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkiem.

 

10. Personas kā datu subjekta tiesības.

 

10.1. Persona ir tiesīga gūt ieskatu par Personas datiem, kādus Banka apstrādā, kādiem nolūkiem tie izmantoti un iegūti, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo Personas datu saņēmēji, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus. Klients var saņemt par sevi Personas datus, ko tas ir iesniedzis, un kurus Banka apstrādā uz Klienta piekrišanas vai Pakalpojuma līguma pamata.  

 

10.2. Klients var saņemt informāciju par automatizētu lēmuma pieņemšanu un šā lēmuma sekām. Klientam ir tiesības pieprasīt vērtējuma, kas izdarīts uz automatizēta lēmuma pamata, manuālu apstrādi.

 

10.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Klienta piekrišanu, kas sniegta Personas datu apstrādei, kas pamatota uz Bankas leģitīmo interesi, kā arī mārketinga nolūkiem, t.sk. profilēšanu šim nolūkam,  kā arī atteikties no reklāmām un piedāvājumiem, par to rakstiski informējot Banku, t.sk. nosūtot attiecīgu paziņojumu Internetbankā.

 

10.4. Klients var pieprasīt Bankai Personas datu labošanu, ja tie ir mainīti vai citu iemeslu dēļ ir īstenībai neatbilstoši, ja vien to neaizliedz vai neierobežo spēkā esošie tiesību akti un tiesības apstrādāt Personas datus.

 

10.5. Klients jebkurā brīdī var pieprasīt Bankai, lai Banka pārtrauc Klienta vai Personas datu apstrādi, izņemot gadījumu, ja šāda datu apstrāde ir Bankas tiesības un ja pienākumi attiecībā uz datu apstrādi izriet no tiesību aktiem, vai nepieciešami, lai Banka spētu izpildīt vai nodrošināt Pakalpojuma līguma izpildi un Bankas darbību.

 

10.6. Klienta tiesības var tikt ierobežotas attiecībā uz Personas datu apstrādi un informācijas par to iegūšanu tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Trešo personu konfidencialitātes un tiesisko interešu nodrošināšanai, un saistībā ar Bankas darbības specifikas un banku prakses apsvērumu dēļ. Persona nav tiesīga saņemt informāciju par Bankas tehnoloģiskajiem risinājumiem un jautājumiem, drošības un iekšējas kontroles sistēmām, iekšējiem novērtējumiem un citiem iekšējiem darbības jautājumiem, un komercnoslēpumu.

 

11.7. Persona var sazināties saistībā ar Personas datu apstrādes jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu apstrādi, nosūtot attiecīgu pieprasījumu Bankas ieceltajam Personas datu aizsardzības speciālistam uz: data-protection-officer@expobank.eu, vai Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija, ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”. Klientu iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību reglamentē Bankas Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Funkcionālo sīkdatņu apraksts

Statistikas sīkdatņu apraksts

Mārketinga sīkdatņu apraksts

Vairāk informācijas par sīkdatnēm skatīt šeit